Program Tirsdag 16. februar

Kl. 09.00-10.30

Åpningssesjon: 
Mobilitetsutfordringer: Covid-19 og grønn omstilling

Ansvarlig arrangør: Programkomiteen

Se opptak av sesjonen her

 • Utfordringer i NTP i lys av Covid-19 og behovet for grønn omstilling 
  Knut Arild Hareide
  Se presentasjonen her
 • Reformer i samferdselssektoren under Solberg-regjeringen. Hvor er vi og hvor går vi videre?
  Bjørne Grimsrud, TØI
  Se presentasjonen her
 • Presentasjon av EUs nye mobilitetsstrategi 
  Matthew Baldwin, DG MOVE
  Se presentasjonen her
 • Hjemmekontor og reiserestriksjoner: Hvordan har koronapandemien påvirket mobiliteten? 
  Samtale med Susanne Nordbakke, TØI
 • Hvordan har Covid-19 påvirket klimautslippene? 
  Robbie Andrew, CICERO
  Se presentasjonen her
 • Norges bilpark mot 2030 og 2050: Hva må nasjonal transportplan ta høyde for?
  Øyvind Solberg Thorsen, OFV
  Se presentasjonen her

Deltakere:

Knut Arild Hareide

Bjørne Grimsrud

Matthew Baldwin

Robbie Andrew

Susanne Nordbakke

Øyvind Solberg Thorsen

Pause 15. minutter

Kl. 10.45-11.45

Hvordan snu nedgangen i kollektivtransporten til å skape et mer bærekraftig mobilitetstilbud?

Ansvarlig arrangør: NHO Transport/Kollektivtrafikkforeningen/NAF/Ruter

Se opptak av sesjonen her

Vil pandemien gi et permanent tilbakeslag for kollektivtrafikken eller vil den åpne nye muligheter til å tenke nytt om kollektivtransport og mobilitet?

 • Vil koronapandemien gi langsiktig nedgang i kollektivtransporten?
  Svein Thompson, Stakeholder AS
  Se presentasjonen her
 • I kjølevannet av koronapandemien: Endringer i kollektivreisendes preferanser 
  Mari Betanzo, Asplan Viak
  Se presentasjonen her
 • Panelsamtale Bernt Reitan Jensen, Siw Viken, Roger Harkestad. Moderator: Camilla Ryste

Deltakere:

Svein Thompson

Mari Betanzo

Bernt Reitan Jensen, Ruter

Siv Wiken, Kollektivtrafikkforeningen

Roger Harkestad, NHO Transport

Camilla Ryste, NAF

Kl. 11.45-12.45

Nye reisemønstre etter Covid-19: Billettløsninger for fleksilisten

Ansvarlig arrangør: Ruter/ Kollektivtrafikkforeningen/NHO Transport/NAF

Se opptak av sesjonen her

Koronapandemien har endret reisevanene våre. Vi reiser ikke lenger enten med bil, kollektiv eller sykkel, men er fleksilister som kombinerer ulike transportløsninger. Hvordan legger vi til rette for fleksilisten som er multibruker av ulike transportløsninger?

 • Presis lokasjon med mobiltelefon: Nøkkelen til fremtidens billettløsning, innovative forretningsmodeller og optimalisering
  Karoline Hauge, Fluxloop
  Se presentasjonen her
 • Smartbillett: En ny prismodellering på tog Vy
  Kristin Kjøge Jansson, VY
  Se presentasjonen her
 • Et fremtidsrettet og bærekraftig betalingssystem for kollektivtransport: Et pilotprosjekt
  Mathias Molden, Kolumbus
  Se presentasjonen her
 • Panelsamtale

Deltakere:

Bård Nordheim

Karoline Hauge

Mathias Molden

Kristin Kjøge Jansson, VY

Ellen Rogde, Ruter

Pause 15. minutter

Kl. 13.00-14.00

Innovasjon og nye trender innen bylogistikk og varelevering?

Ansvarlig arrangør: TØI

Se opptak av sesjonen her

 • Panelsamtale Moderator: Elise Caspersen Panledeltakere: Alexander Haneng, Direktør Digital Innovasjon i Posten og Bring Jon Kåre Stene, Co-founder & Head Of New Business Models i Kolonial.no Ingeborg Briseid Kraft, Prosjektleder for «Effektiv og fremtidsrettet varelogistikk i E18 Vestkorridoren»

Deltakere

Elise Caspersen

Lise Lillevold

Jens O. Aardalsbakke

Alexander Haneng

Jon Kåre Stene

Jon Martin Tafjord

Peter Littau

Ingeborg Briseid kraft

Johan Høgåsen-Hallesby

Pause 15. minutter

Kl. 14.15-15.00

Lange reiser: Vil menneskelige behov bringe reiseadferden 
tilbake i gamle spor?

Ansvarlig arrangør: Avinor og TØI

Se opptak av sesjonen her

Luftfarten og reiselivet er to næringer som er særlig hardt rammet av pandemien. Vil dette medføre varige endringer eller er det kun en midlertidig krise?

Deltakere

Harald Thune-Larsen

Erik G. Braathen

Harald Aas

Clara Good

Kl. 15.00-16.00

Politisk debatt

Ansvarlig arrangør: OFV
Debattleder: Christian Strand

Se opptak av debatten her

Vi samler partienes transportpolitiske talspersoner til diskusjon om den kommende NTP, endrede reisevaner etter Covid-19 og fremtidens transportsektor.

Deltakere

Arne Nævra, SV

Sverre Myrli, AP

Ingelin Noresjø, KrF

Jon Gunnes, Venstre

Helge Orten, Høyre

Siv Mossleth, SP

Bård Hoksrud, FRP

Program Onsdag 17. februar

Kl. 09.00-10.00

Samfunnsnytte av veiinvesteringer

Ansvarlig arrangør: OFV og TØI

Se opptak av sesjonen her

Mange av prosjektene i dagens nasjonale transportplan er samfunnsøkonomisk ulønnsomme. Samtidig argumenteres det for at de skaper store ringvirkninger som ikke er med i nyttekostnadsanalysene. Regner politikerne med virkninger som ikke eksisterer?

Deltakere:

Morten Welde

Rasmus Bøgh Holmen

Christian Altmann

Harald Aas

Ingrid Dahl Hovland

Kl. 10.00-11.00

Kan man oppnå økt effektivisering og bærekraft gjennom digitalisering og automatisering av jernbanesektoren?

Ansvarlig arrangør: ITS Norway

Se opptak av sesjonen her

 • Introduksjon til det nye innovasjonsprogrammet i Jernbanedirektoratet Pål Danielsen, Jernbanedirektoratet
  Se presentasjonen her
 • Effektive og bærekraftige tjenester med digitalisering og stordata Hanne Nettum Breivik, Entur
  Se presentasjonen her
 • Hyperloop i Norge – utopi eller realitet?
  Thor Myklebust, SINTEF Digital
  Se presentasjonen her
 • Holistisk digital tvilling i jernbanesektoren
  Sizarta Sarshar, IFE
  Se presentasjonen her

 • Panelsamtale Moderator: Jenny Simonsen, ITS Norway

Deltakere:

Pål Danielsen

Thor Myklebust

Sizarta Sarshar

Jenny Simonsen

Hanne Kristin Nettum Breivik

Pause 15. minutter

Kl. 11.15-12.15

Hva kan gårsdagens reisevaner si om hvordan vi vil reise i fremtiden?

Arrangør: Statens vegvesen

Se opptak av sesjonen her

 • Hva kan gårsdagens reisevaner si om hvordan vi vil reise i fremtiden? Basert på analyser fra Oslo og Viken, og barn og unges reisevaner
  Ingunn Opheim Ellis, Asplan Viak/Urbanet Analyse
  Se presentasjonen her
 • Hva kan bystørrelse bety for fremtidens reisevaner?
  Erik Bjørnson Lunke, TØI
  Se presentasjonen her
 • Reiseendringer under COVID-19 og påvirkningen av aktiv transport på reiseopplevelse, humør og produktivitet
  Alice Ciccone, TØI
  Se presentasjonen her
 • Kommentarrunde og panelsamtale Moderator: Anne Ogner, Statens vegvesen

Deltakere:

Ingunn Opheim Ellis

Erik Bjørnson Lunke

Alice Ciccone

Anne Ogner

Kl. 12.15-13.15

Covid-19 og utfordringer for godstransporten

Ansvarlig arrangør: NLF I samarbeid med TØI og SINTEF

Se opptak av sesjonen her

Godstransporten kommer ofte i skyggen av persontransporten når konsekvensene av Covid-19 diskuteres. Vil godstransporten bli varig endret, og på hvilken måte, som følge av pandemien?

 • LIMCO: Hvordan gjøre transportsektoren mer effektiv og klimavennlig?
  Christian Mjøsund, TØI
  Se presentasjonen her
 • CONSIGN: Effektene av Covid-19-pandemien på forsyningssikkerhet, tilpasningsevne, kostnader og mulig innovasjon
  Inger Beate Hovi, TØI
  Se presentasjonen her
 • Godstransport i Trøndelag under korona: Resultater fra prosjekt for Trøndelag fylkeskommune
  Even Ambros Holte, SINTEF Ocean
  Se presentasjonen her
 • Hvordan er den europeiske godstransporten påvirket, og hvilke tiltak har EU satt i verk?
  Torsten Laksafoss Holbek, Nordic Logistics Association
  Se presentasjonen her

Deltakere

Inger Beate Hovi

Christian Mjøsund

Even Ambros Holte

Torsten Laksafoss Holbek

Pause 15. minutter

Kl. 13.30-14.30

Er sjøveien en del av løsningen i en bærekraftig godstransport?

Ansvarlig arrangør: Kystverket og SINTEF

Se opptak av sesjonen her

Kysthavnalliansen, næringsliv og lastebilnæringen deler sine samhandlingserfaringer. SINTEF og NTNU har kartlagt behov for kunnskap og løsninger i godstransporten: Er sjøveien en del av løsningen?

Deltakere

Ann Iren Rise 

Jøran Ilseng, BAMA

Roar Melum

Beate Kvamstad-Lervold

Kl. 14.30-15.30

Hvordan lykkes med konkurransedyktige nullutslippsløsninger i transportsektoren?

Ansvarlige arrangører: SINTEF og Norsk Hydrogenforum

Se opptak av sesjonen her

 • Fremtidens utslippsfrie skip
  Anders Valland, SINTEF
  Se presentasjonen her
 • Utsikter og utfordringer for nullutslipp i luftfarten 
  Ida Hjort, SINTEF
  Se presentasjonen her
 • Utslippsfri langtransport på vei
  Steffen Møller-Holst, SINTEF
  Se presentasjonen her
 • Panelsamtale
  Moderator: Ingebjørg Telnes Wilhelmsen

  Deltakere: Kolbjørn Berge, Sjøfartsdirektoratet, Jan Petter Steinland,  Luftfartstilsynet, Steffen Møller-Holst, SINTEF/Norsk Hydrogenforum

Deltakere

Anders Valland

Ida Hjort

Steffen Møller-Holst

Ingebjørg Telnes Wilhelmsen

Kolbjørn Berge

Jan Petter Steinland

Kl. 15.30-16.00

Reduksjonsplikt: Et bedre virkemiddel for å redusere utslippene i transportsektoren?

Ansvarlig arrangør: Drivkraft Norge

Se opptak av sesjonen her

 • Rapportfremleggelse
  Ingeborg Rassmussen, Vista Analyse
  Se presentasjonen her
 • Kommentarer og diskusjon
  Drivkraft Norges generalsekretær, Inger-Lise M. Nøstvik og Stortingsrepresentantene Jon Georg Dale og Sverre Myrli kommenterer rapporten

Deltakere

Sverre Myrli

Jon Georg Dale

Inger-Lise M. Nøstvik

Ingeborg Rasmussen