Presentasjoner

Her finner du presentasjoner fra årets konferanse dag 1 (mandag 27. mars). De ligger sesjonsvis. 

Felles åpningssesjon

Ansvarlig arrangør: Programkomiteen

Felles åpningssesjon med tema endring, behov og smarte løsninger.

Arbeidet med ny Nasjonal Transportplan er i gang. Hvilke rammer skal samferdselssektoren jobbe innenfor, og hvilke føringer ligger til grunn for utredningene?

Det er krig i Europa, vi opplever høye kraftpriser og norske myndigheter har forpliktet seg til ambisiøse klimakrav. Hvordan kan sektoren tilpasse seg til en usikker verden, og hva kreves for å oppnå gode endringsprosesser? Hvordan vi kan ta gode beslutninger i en tid preget av uforutsigbarhet?

Deltakere

Inger G. Stensaker, professor strategisk endringsledelse NHH og Rune Bjerke

Mobilitet 2023 27 mars DAG 1 åpningssesjon Inger Stensaker Rune Bjerke

A: TEKNOLOGI OG KLIMA

Bærekraftseffekten av digitalisering – hva må transportsektoren gjøre?

Ansvarlig arrangør: Mesta

Hva gir systemer som «Vintervei ahead» og «Road Status Information» oss av informasjon og hva kan bærekrafteffekten være?

Deltakere

Ketil Dahl, markeds- og utviklingssjef Mesta

Mesta

Edvard Sandvik, fagdirektør kontrakt og marked i Statens vegvesen

Statens vegvesen

Emil Danielsson, leder av forretningsområdet Vintervedlikehold Business Klimator

Klimator

Null- og lavutslipps luftfart: Infrastruktur for nye energibærere

Ansvarlig arrangør: Avinor, Norsk Hydrogenforum

Luftfarten bidrar til god tilgjengelighet til alle deler av landet og til resten av verden. På grunn av topografi og lange geografiske avstander finnes det i mange tilfeller ikke alternativer til luftfart i Norge, og vi er mer avhengig av flytransport enn de fleste andre land. Null- og lavutslippsfly blir derfor viktig for å redusere klimagassutslippene i Norge. Å få på plass tilstrekkelig tilgang til nye energibærere er helt nødvendig for å lykkes med dette.

Sesjonen tar utgangspunkt i Avinors anbefalinger til tilpasning av lufthavnene for null- og lavutslippsfly, blant annet slik det fremgår av utredningsoppdraget for Nasjonal transportplan 2025-2036. Norsk Hydrogenforum og Avinor vil ta for seg infrastrukturbehov ved innfasing av null- og lavutslippsfly, særlig med tanke på å sikre tilgangen til hydrogen. 

Deltakere

Ann-Sofie Hörlin, bærekraftsansvarlig SAS

Helsingforsdag11330Horlin

Olav Mosvold-Larsen, bærekraftsansvarlig Avinor

Helsingforsdag11330Mosvold Larsen

Axel Christian Klafstad, leder for forretningsutvikling GreenH

Helsingforsdag11330Klafstad

Grønt skifte i veitransporten: Myndighetenes arbeid med elektrifiseringsutfordringene

Ansvarlig arrangør: Hovedorganisasjonen Virke og Norges Lastebileierforbund

Om veivalgene og arbeidet med elektrisk vegtransport i Sverige og Norge

Deltakere

Anders Lewald, Energimyndigheten og Hanna Ekløf, Oppdragsansvarlig i Trafikverket

SE mobilitet 2023

Christine Maass, Miljødirektoratet

Kraftbehov til transport. Presentasjon til Mobilitetskonferansen Christine Maass

Sigve Aasebø, Statens vegvesen

Plan tungbillading_Sigve

B: NYE KOLLEKTIVE MOBILITETSTJENESTER

Fleksibel transport - på vei mot fremtidens mobilitet

Ansvarlig arrangør: Kollektivtrafikkforeningen

Kollektivtrafikken jobber mot en spennende mobilitetsfremtid. I dag er det viktig å utvikle kollektivtilbudet, ta i bruk ny teknologi og være tett på kunden for å gi det tilbudet kunden etterspør. På lang sikt har vi tro på at vi beholder de tunge rutene vi kjenner i dag som har mange reisende, som buss, tog, båt, t-bane og trikk. Og vi har stor tro på at autonome kjøretøy får en viktig rolle i kollektivtrafikken, i form av et fleksibelt og finmasket nett med autonome kjøretøy i et bestillingstransportsystem. I mellomtiden er fleksibel transport i form av bestillingstransport svaret.

Kollektivaktørene jobber mye med bestillingstransport i dag, og bransjen utforsker og utvikler fleksible løsninger med ny teknologi. Bestillingstransport har vært et tilbud i kollektivtrafikken siden «tidenes morgen». I dag vil vi se nærmere på hva den digitale og teknologiske utviklingen har å si for å skape en fleksibel og dynamisk tjeneste som gagner ulike målgrupper og gir stor samfunnsnytte.

Vi vil vise fram noen av de spennende tilbudene som finnes og prosjektene som pågår rundt om i landet. Vi vil høre om målgrupper som har stor nytte av fleksibel transport, om samfunnsgevinster og kanskje om det er geografiske forskjeller på hvor behovet finnes.

Men hvordan skal et slikt tilbud finansieres? Det finnes mange typer bestillingstransport i dag, styrt fra ulike sektorer i samfunnet. Her vil det være mulighet til å få mer kollektivtransport ut av hver krone om vi samordner den offentlig betalte transporten mer.

Deltakere

Alle presentasjonene:

Presentasjon til Mobilitet2023

Thomas Ruud Jensen, Agder Kollektivtrafikk AS

Bernt Reitan Jenssen, Ruter AS

Vibeke Harlem, Ruter AS

Terje Sundfjord, Brakar

Billig månedskort, billig enkeltbillett eller ny fleksibel billett?

Ansvarlig arrangør: VY

Billig månedskort, billig enkeltbillett eller ny fleksibel billett?

Gir nye billettyper og lavere pris på kollektivtransport flere passasjerer?

Endrede reisevaner, som økt bruk av hjemmekontor og utbredt veksling mellom for eksempel sykkel og kollektiv på arbeidsreiser, har gitt behov for nye billettyper. Månedskortet gir null marginalkostnad per reise. Det kan hindre bilbruk på lange arbeidsreiser, mens det i urban transport kan bli en barriere mot fleksibel bruk av kollektiv.

Deltakere

Robert Fjelltun, områdeleder Ruter og Frank Jansen, fagleder markedsanalyse og kundeinnsikt i Ruter

230327 Smartpris Mobilitet 2023 Synne Homble Mobilitet 2023_Gregersen og Hartveit Mobilitet23 Jansen og Fjelltun Reis og kampanje

Synne Homble
konserndirektør for kundeopplevelse og innovasjon Vy

230327 Smartpris Mobilitet 2023 Synne Homble

Fredrik Gregersen, forsker, TØI og Knut Johannes Liland Hartveit, TØI

Mobilitet 2023_Gregersen og Hartveit

Transportmodeller for en usikker og bærekraftig framtid

Ansvarlig arrangør: Statens vegvesen

Viktige endringer i samfunnet skjer raskere og med mer omfattende konsekvenser for transport enn tidligere. Transportmodeller i dag fanger opp viktige drivkrefter som påvirker reiser på lang sikt, men det er nødvendig å endre modellsystemet for å kunne vise effektene av nye løsninger som hjemmekontor, bildeling og endring i komfort.  Hvordan kan transportanalyser i større grad ta høyde for både bærekraft og ulike typer usikkerhet i framtiden?  

Deltakere

Oskar Kleven, Statens vegvesen

Kobenhavn_dag1_1500_Kleven

Øystein Berge, Asplan Viak

Kobenhavn_dag1_1515_Berge

Eivind Jamholt Bæra, Norconsult og Linda Alfheim, Norconsult

Kobenhavn_dag1_1530_Alfheim_Bæra

Henrik Ness Mikkelsen, Statens vegvesen

Kobenhavn_dag1_1545_Mikkelsen

Bruce Atle Karlsen, Abax

Kobenhavn_dag1_1600_Karlsen

C: ORGANISERING OG PRIORITERING

Når klima og miljø er viktigst - hva bør prioriteres i NTP da?

Ansvarlig arrangør: Bane NOR

I 2020 meldte Norge inn et nytt klimamål til FN. Norge skal redusere klimagassutslippene fra minst 40 prosent til opp mot 55 prosent frem mot 2030, sammenlignet med 1990.

Nasjonal transportplan (NTP 2025-2036) skal bidra til å oppnå Norges klima- og miljømål, og dette målet er sidestilt med de andre delmålene for neste NTP. Alt tyder imidlertid på at vi ikke når dette målet. Framskrivinger av transportetterspørsel viser at vi er langt unna. Når dagens transportpolitikk ikke har bidratt til at vi når klimamålene bør vi vurdere andre tiltak og virkemidler enn vi hittil har prioritert.

Vi spør – hva hvis vi setter klima og miljø som premiss for prioriteringene – hva må prioriteres da?

Veibruksavgift og bompenger – hva skjer?

Ansvarlig arrangør: Transportøkonomisk institutt

Det er behov for å endre dagens system for veibruksavgift med et mer bærekraftig og treffsikkert system for prising for bruk av vei, ifølge en ny konseptvalgutredning fra Skattedirektoratet og Statens vegvesen. Hvor langt har vi kommet?

Hva mener politikerne om fremtidens veiprisingsystem? Partileder i Miljøpartet de grønne Arild Hermstad og transportpolitiske talsperson i Arbeiderpartiet Nils Kristen Sandtrøen tar debatten.

Deltakere

Askill Halse, forskningsleder TØI

Stockholm.D1.1330.Halse

Morten Tveit, Prosjektleder Konseptvalgutredning Felles prosjekt Skatteetaten og Statens Vegvesen

Stockholm.D1.1330.Tveit

Mikael Hejel, Sales Manager Nordics Kapsch

Stockholm.D1.1330.KAPSCH

Ole Martin Lykkja, Q-Free Norge AS

Stockholm.D1.1330.QFREE

Naturen har fått sin Parisavtale – hvilke konsekvenser får det for veiutbygging?

Ansvarlig arrangør: Transportøkonomisk institutt

Norge har nylig signert Montreal-avtalen, hvor målet er å redde og bevare natur. Målene om at 30 prosent av all natur på land skal vernes og 30 prosent av all natur som er delvis ødelagt skal være restaurert innen 2030 er sentrale for utvikling av infrastruktur i Norge.

Hvilke konsekvenser får dette for veiutbyggingen?

Deltakere

Aud Tennøy, forskningsleder TØI

Stockholm.D1.1500.Tennøy

John Martin Jacobsen, avdeling for infrastruktur og veg Vestland fylkeskommune

Stockholm.D1.1500.Jacobsen-ny

Gyda Grendstad, Fagdirektør Økonomi- og virksomhetsstyring SVV

Stockholm.D1.1500.Grenstad-ny

D: MOBILITET OG REISEVANER

Ny luftmobilitet med elfly og passasjerer - og fraktdroner

Ansvarlig arrangør: Avinor

Lokale: Oslo

En rekke nye luftfartøy er under utvikling og forventes introdusert i markedet frem mot 2030. Det utvikles elektriske fly samt passasjer- og fraktdroner, som kan ta av og lande vertikalt. Med batterielektriske eller hybridelektriske drivlinjer, lavere støybilde og lavere driftskostnader enn fossile alternativer skaper de nye luftfartøyene mulighet for utvikling av ny bærekraftig luftmobilitet.

Utvikling av nye luftfartøy åpner for ny luftmobilitet av personer og gods i områder som er ubetjent eller underbetjent av luftfart i dag. Avinor inviterer til en sesjon hvor den teknologiske utviklingen og markedspotensialet blir belyst, og hvor panelet diskuterer hvordan en kan synliggjøre potensialet og hvordan Norge legge til rette for denne nye og potensielt disruptive formen for mobilitet.

Deltakere

Alle presentasjonene:

Oslodag11130Knutsen

Bjørn Klimek, Head of Market Research and Customer Experience Widerøe Zero

Terje Orskaug, Leder infrastruktur og bakketjenester Droneprogrammet Avinor

Paal Arthur Schjelderup Thorseth, Seniorrådgiver i Fremtidsteknologi Posten/Bring

Jenny Simonsen, COO ITS Norway

Tor Atle Odberg, Seniorrådgiver mobilitet og byutvikling Norconsult

Sosial bærekraft

Ansvarlig arrangør: Viken

Sosial bærekraft er ikke entydig definert men handler i hovedsak om utjevning av ulikheter og velferdsforskjeller.  Begrepet mobilitet er heller ikke så enkelt.

Vi starter derfor sesjonen med en redegjørelse av hva som ligger i begrepet sosial bærekraftig mobilitet.

Vi fortsetter med å presentere et doktorgradsarbeid som er gjennomført i Sverige om sosial bærekraftig transportplanlegging.

Varetransporten må også være sosialt bærekraftig, og hva som ligger i dette får vi vite mer om. I Sverige har de et nasjonalt nettverk av forskere, konsulenter og planleggere for å øke forståelse og utveksling av kunnskap om sosial bærekraftig mobilitet. Vi vil lodde stemningen for å starte et slikt nettverk også i Norge.

Deltakere

Toril Presttun, Statens vegvesen

sosial bærekraft i bylogistikk mobilitet 2023-2

Susanne Nordbakke, Transportøkononisk institutt

Guro Berge, Transportøkonomisk institutt

Karin Winter, Lunds universitet

Mobilitet 2023_Karin Winter

Universell utforming - et gode for alle?

Ansvarlig arrangør: Transportøkonomisk institutt

I et inkluderende samfunn skal alle mennesker ha like muligheter for mobilitet. Hvordan jobbes det med universell utforming i transportsektoren, hvor trykker skoen og kan universelle løsninger være et gode for alle?

Deltakere

Anja Nielsen, forsker Transportøkonomisk institutt

Oslo.D1.1500.NIELSEN

Nils Fearnley, forskningsleder Transportøkonomisk institutt

Oslo.D1.1500.FEARNLEY

Wenche Pedersen Fagsjef mindre ulikhet Ruter, Yasin Abdi Ismail, Prosjektleder Sporveien og Ola Harald Svenning Daglig leder Ekskurs As

Oslo.D1.1500.PEDERSEN.mfl.FILM

Cato Lie, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Oslo.D1.1500.LIE.FILM

E: LOGISTIKK OG NETTHANDEL

Utvikling av grønne transport- og logistikkløsninger i by

Ansvarlig arrangør: Viken

Varelevering og nyttetransport utgjør en stor del av biltrafikken. På denne sesjonen får vi vite hvor mye transport varehandel og servicetjenester faktisk skaper og hvordan varelevering og logistikkaktiviteter kan løses på en mer effektiv og bærekraftig måte.

Vi får presentert resultater fra tre ulike prosjekter der dette har vært sentralt. Vi får erfaringer fra en feltstudie i Trondheim, et pilotprosjekt i Oslo og en analyse av distribusjon av kortreist mat i Viken.

Deltakere

Hampus Karlsson, SINTEF

Presentasjon mob2023_final

Ross Phillips, seniorforsker TØI

Kortreist mat på Mobilitet 2023

Marte Mæhlum, Bymiljøetaten Oslo kommune

Presentasjon mobilitet 2023

Ingeborg Himle Matland, Smartere transport i Oslo-regionen

Gaute Taarneby, Civitas

Tale Ørving, forsker TØI

Caroline Eiken, Statens vegvesen

Hvordan redusere klimautslipp i varelevering og bylogistikk?

Ansvarlig arrangør: Viken

Varetransport i bysentra beslaglegger mye areal, skaper trafikkfarlige situasjoner og dårligere bymiljø. Foreløpig er kun en svært liten andel av varetransporten utslippsfri.

Hvilke løsninger kan bidra til at nasjonale klimamål nås og redusere transportkostnadene gjennom bedre kapasitetsutnyttelse? Og hvordan kan forskningen hjelpe kommuner med anbefalinger om egnede metoder og prosesser for å bestemme hvilke bylogistikkløsninger som bør utvikles og støttes?

Deltakere

Elise Caspersen, forsker TØI

Norgessuitene 1-3_mandag_1330_Caspersen

Elisabeth Skuggevik, Statens vegvesen

Norgessuitene 1-3_mandag1330 Skuggevik

Thomas Sirland, Viken

Norgessuitene 1-3_mandag_1330_Sirland

E: ORGANISERING OG PRIORITERING

Stadig dyrere å kjøre bil - hva blir konsekvensene for deg og meg?

Ansvarlig arrangør: Opplysningsrådet for veitrafikken og Kongelig Norsk Automobilforbund

Forholdet mellom privatbilen og kollektive transportløsninger er helt avgjørende for å dekke folks mobilitetsbehov i hverdagen. Svært mange trenger bilen til viktige gjøremål – hver eneste dag.

Hvor dyrt er det egentlig blitt å eie og bruke bil? Og hvordan påvirker det folks forhold til personbilen i hverdagen. Ønsker de fortsatt å eie bil, går de over til bildeling eller går de over til kollektive transportløsninger.
Har vi grunn til å tro at vi får gode kollektive transportløsninger «for alle»? Og ser politikerne faktisk konsekvensen av avgiftspolitikken de selv vedtar?

Vi tar for oss på effekten av stadig høyere avgifter, ambisjoner som ligger til grunn – og vi skal høre hva folk på gaten opplever og mener. KNA og OFV tar deg med på et dypdykk i de mange kjøps- og bruksavgiftene bilistene pålegges, problemene dette fører med seg og hvilke utfordringer de er ment å løse.

Deltakere

Øyvind Solberg Thorsen, adm. direktør Opplysningsrådet for veitrafikken

2. Kostnader ved bilhold 2023 – til Mobilitet 2023

Kristine Wika Haraldsen, forsker Asplan Viak

Mobilitet 2023_Bildeling, bilkjøring og bilhold

Børre Skiaker, generalsekretær i KNA

Hvilke avgifter har vi, hvilke problemer skal de løse ENDELIG VERSJON