Call for Abstracts

Til forskere og fagpersoner som arbeider med mobilitet.

Du er nå velkommen til å sende inn konferansebidrag til Mobilitet 2022 konferansen, som arrangeres på The Hub på Jernbanetorget i Oslo 8.- 9. mars 2022.

Deadline: 30. september 2021.

Mobilitet 2022-konferansen er Norges største forskerkonferanse innen mobilitet og transport og er i ferd med å bli det sentrale møtestedet for formidling av forskning og dialog mellom forskere, politikere, næringsliv og forvaltning for å finne gode løsninger på framtidens mobilitetsutfordringer. Konferansen ble arrangert for første gang i 2020 med fullt hus og 400 deltakere. I 2021 var konferansen heldigital med 1176 påmeldte. 20 sentrale aktører innen samferdselssektoren samarbeider om arrangementet og programmet, og målet er å dekke hele sektoren.

Det planlegges en struktur med fire parallellsesjoner, men det er mulig vi åpner for flere. Hver sesjon vil vare mellom 30-90 minutter og inneholde  innlegg, hvorav minst 1-2 skal være forskningsbidrag.

Vi ønsker bidrag som kan belyse alle aspekter ved mobilitet, både person og gods, samt utfordringer knyttet til mobilitet i et samfunnsperspektiv.

Målet med den enkelte sesjon er:  
 
 • Belyse viktige og vanskelige utfordringer for framtidens mobilitet
 • Bringe sektoren ett skritt videre – gjennom dialog mellom forskere, politikere, næringsliv og forvaltning
 • Engasjere alle som deltar slik at vi sammen kan finne løsninger på dagens og morgendagens utfordringer. 

Fokus i hvert abstrakt bør være å fremheve nye resultater eller ny kunnskap. 

 • Både forskere og fagpersoner kan sende inn abstracts.
 • Total lengde er maks 500 ord. Du kan skrive på norsk eller engelsk.
 • Alle abstracts som brukes vil bli publisert på konferansens nettside. 

Det er programkomiteen og partnerne som utformer det endelige programmet og beslutter hvilke bidrag som kommer med. Dette vil både avhenge av bidragets kvalitet samt hva som passer inn i det endelige programmet. Programkomiteen står også fritt til angi tidslengde for det enkelte innlegg. Vi ser for oss relativt korte innlegg på maks 20 minutter. 

Siste frist for innsending er fredag 30. September 2021. Husk å angi: Tittel på innlegget, navn på innsender, institusjon, telefon og e-post. Bidraget sendes til mobilitet@toi.no

Har du spørsmål relatert til konferansen eller innholdet i ditt i abstract kontakt oss her: mobilitet@toi.no

Dette er noen aktuelle områder som vi ønsker å dekke, samt eksempler på temaer:

 • Politikk og regulering Omorganisering og reformer innen samferdselssektoren, virkninger/styring/prioritering, økonomi og samfunnsnytte,  fordelingseffekter, konkurranseutsetting, kontraktsmodeller, beslutningsprosesser, prising av transport, avgifter, strategier for å gjennomføre det grønne skiftet, etc.
 • Etter Covid-19: Atferdsendring og tilpasning Mobilitet og brukernes behov, reisevaner, bruk av ulike transportmidler, kollektivtransport/bil/ jernbane/sykkel/gange, e-handel, forbrukeratferd, holdningsendringer, nye trender, hjemmekontor, etc.
 • Attraktive byer og gode lokalsamfunn Planlegging, prinsipper for utforming av byer og tettsteder, knutepunkter, persontransport, mobility as a service, byutviking, bylogistikk, smarte byer, 0-vekst målet, tilrettelegging for myke trafikanter, etc
 • Teknologi og klima Hvordan teknologi kan påvirke det grønne skiftet, effektive klimatiltak på transportområdet, utslippsfri og miljøvennlig varetransport, elektrifisering, hydrogen som drivstoff, bærekraftig luftfart, etc.
 • Sirkulær økonomi Hvordan vil en SØ-tankegang påvirke samferdselssektoren, gjenbruk, vedlikehold i stedet for å bygge nytt, gevinster, barrierer, pratiske eksempler, etc.
 • Innovasjon og digitalisering Trender og teknologi som vil påvirke sektoren, hvordan tenke nytt, omstilling, start-ups, gode eksempler.
 • Sikkerhet og sårbarhet Trafikksikkerhet, hvordan oppnå et robust samfunn, sikkerhetskultur, sikkerhetsutfordringer, elsparkesykler og myke trafikanter, datasårbarhet i samferdselssektoren, kan vi unngå at ikke bilene i framtiden blir hacket, etc.
 • Godstransport og logistikk Miljøutfordringer, last mile problematikk, effektivisering, etc.