Send oss ditt konferansebidrag

Til forskere, fagpersoner og nærligslivsaktører som arbeider med mobilitet.

Du er nå velkommen til å sende inn bidrag / abstract til Mobilitet 2023-konferansen, som arrangeres på Radisson Blu Scandinavia hotel i Oslo 27.-28. mars 2023.

Deadline: 10. oktober 2022.

Om konferansen

Mobilitet 2023-konferansen er Norges største forskerbaserte konferanse innen mobilitet og transport, og er det sentrale møtestedet for formidling av forskning og dialog mellom forskere, politikere, næringsliv og forvaltning. Målet er å finne gode løsninger på framtidens mobilitetsutfordringer.

Konferansen ble arrangert for første gang i 2020 med fullt hus og 400 deltakere. I 2021 var konferansen heldigital med 1176 påmeldte, mens vi hadde fullt hus våren 2022.

20 sentrale aktører innen samferdselssektoren samarbeider om arrangementet og programmet, og målet er å dekke hele sektoren.

Sesjoner

Det planlegges en struktur med fire parallellsesjoner, men det er mulig vi åpner for flere. Hver sesjon vil vare mellom 30-90 minutter og inneholde  innlegg, hvorav 1-2 skal være forskerbidrag.

Vi ønsker bidrag som kan belyse alle aspekter ved mobilitet, både person og gods, samt utfordringer knyttet til mobilitet i et samfunnsperspektiv.

Målet med den enkelte sesjon er:  
 • Belyse aktuelle, viktige og vanskelige utfordringer for framtidens mobilitet
 • Bringe sektoren ett skritt videre – gjennom dialog mellom forskere, politikere, næringsliv og forvaltning
 • Engasjere alle som deltar slik at vi sammen kan finne løsninger på dagens og morgendagens utfordringer. 

Fokus i hvert bidrag / abstrakt bør være å fremheve nye resultater eller ny kunnskap. 

 • Både forskere og fagpersoner kan sende inn abstracts.
 • Total lengde er maks 300 ord. Foretrukket språk er norsk.
 • Alle abstracts som brukes vil bli kunne bli publisert på konferansens nettside.

Det er programkomiteen og partnerne som utformer det endelige programmet og beslutter hvilke bidrag som kommer med. Dette vil både avhenge av bidragets kvalitet samt hva som passer inn i det endelige programmet. Programkomiteen står også fritt til angi tidslengde for det enkelte innlegg. Vi ser for oss relativt korte innlegg på 10-20 minutter. 

Dette er noen aktuelle områder som vi ønsker å dekke, samt eksempler på temaer:

 • ORGANISERING OG PRIORITERING

  Om politikk og regulering, omorganisering og reformer innen samferdselssektoren, virkninger/styring/prioritering, økonomi og samfunnsnytte,  fordelingseffekter, konkurranseutsetting, kontraktsmodeller, beslutningsprosesser, prising av transport, avgifter, strategier for å gjennomføre det grønne skiftet, etc.
 • MOBILITET I EN NY HVERDAG

  Atferdsendring og tilpasning, post-pandemi, Mobilitet og brukernes behov, reisevaner, bruk av ulike transportmidler, kollektivtransport/bil/ jernbane/sykkel/gange, e-handel, forbrukeratferd, holdningsendringer, nye trender, hjemmekontor, etc.
 • BYTRANSPORT OG MIKROMOBILITET

  Attraktive byer og gode lokalsamfunn, planlegging, prinsipper for utforming av byer og tettsteder, knutepunkter, persontransport, mobility as a service, byutviking, bylogistikk, smarte byer, 0-vekst målet, tilrettelegging for myke trafikanter, sirkulær økonomi, etc
 • TEKNOLOGI OG KLIMA

  Hvordan teknologi kan påvirke det grønne skiftet, effektive klimatiltak på transportområdet, utslippsfri og miljøvennlig varetransport, elektrifisering, hydrogen som drivstoff, bærekraftig luftfart, etc.

 • SIKKERHET OG SÅRBARHET

  Trafikksikkerhet, hvordan oppnå et robust samfunn, sikkerhetskultur, sikkerhetsutfordringer, elsparkesykler og myke trafikanter, datasårbarhet i samferdselssektoren, kan vi unngå at ikke bilene i framtiden blir hacket, etc.

 • NYE KOLLEKTIVE MOBILITETSLØSNINGER

  Innovative, bærekraftige mobilitetsløsninger, kollektivtransportens konkurransekraft, nye billettløsninger, sømløshet, universell utforming, kollektivsystem for alle, grønn mobilitet i byer og distriktene, etc.

 • LOGISTIKK OG NETTHANDEL

  Godstransport, grønn teknologi, bylogistikk, distribusjon og leveringsløsninger, miljøutfordringer, last mile problematikk, effektivisering, nye løsninger, elektrifisering, planlegging, etc.

 • INNOVASJON OG DIGITALISERING

  Trender og teknologi som vil påvirke sektoren, næringslivets rolle, automatisering, mulitmodalitet, hvordan tenke nytt, omstilling, start-ups, gode eksempler.

Siste frist for innsending er 10. oktober 2022.

Husk å angi: Tittel på innlegget, navn på innsender, institusjon, telefon og e-post.

Bidraget sendes til mobilitet@toi.no

Har du spørsmål relatert til konferansen eller innholdet i ditt bidrag / abstract kontakt oss her: mobilitet@toi.no

LAST NED OG BRUK DENNE MALEN TIL DITT BIDRAG!